Disclaimer en Privacyverklaring

Alge­meen

Het onder­staande is van toepass­ing op de website van Org-Support. 

Door deze web­site www.org-support.nl te gebruiken stemt u in met deze dis­claimer.

U kunt deze web­site bezoeken zon­der ons mee te delen wie u bent of enige infor­matie over uzelf te ver­schaf­fen. Er zijn echter sit­u­aties waar­bij wij infor­matie van u nodig hebben om bijvoor­beeld met u te cor­re­spon­deren, een reserver­ing te plaat­sen dan wel een inschri­jv­ing te ver­wezen­lijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voor­dat wij per­soon­lijke infor­matie via inter­net verza­me­len.

Surfgedrag bezoekers
Deze web­site houdt door mid­del van een teller het aan­tal bezoek­ers bij, de web­sites waar zij van afkom­stig zijn en via welke provider men toe­gang heeft tot het inter­net. De resul­taten wor­den uit­slui­tend in geag­gregeerde en in niet tot indi­vidu­ele per­so­nen her­lei­d­bare vorm gebruikt. Verza­melde (persoons)gegevens wor­den niet aan der­den verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens spe­ciale omstandighe­den, bijvoor­beeld indien wet­telijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment ver­zoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten ver­wi­jderen.

Uit­sluit­ing van aansprake­lijkheid
Alle infor­matie op deze web­pag­ina is bedoeld voor per­soon­lijk gebruik. Aan de infor­matie kun­nen geen rechten wor­den ontleend. Wijzigin­gen en type­fouten wor­den voor­be­houden. Wij span­nen ons in om de infor­matie op deze web­pag­ina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Org-Support aan­vaardt geen enkele ver­ant­wo­ordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuis­theid van de aange­bo­den infor­matie op deze web­site.

Beschik­baarheid
De infor­matie en aan­bevelin­gen op deze web­site kun­nen zon­der vooraf­gaande waarschuwing of ken­nis­gev­ing wor­den gewi­jzigd. Wij span­nen ons in om deze web­pag­ina zo veel mogelijk beschik­baar te stellen, maar wij aan­vaar­den geen enkele aansprake­lijkheid voor eventuele gevol­gen van (tijdelijke) niet of onvolledige beschikbaarheid.

Auteursrechten en intel­lectuele eigen­dom­srechten
Het auteursrecht op deze web­site berust bij Org-Support bij der­den welke met toestem­ming tekst- en beeldmateriaal beschik­baar hebben gesteld. Ver­menigvuldig­ing in welke vorm dan ook is alleen toeges­taan na vooraf­gaande toestem­ming door Org-Support.

 

Pri­vacyverklaring

Als u meer infor­matie wilt hebben of u heeft vra­gen over deze pri­vacyverkalring stuur ons dan een mailtje. Op deze web­site is uw pri­vacy heel belan­grijk voor ons. Deze pri­vacyverklaring omschri­jft welke infor­matie door ons ont­van­gen en gebruikt wordt op deze web­site.

Log Files
Zoals zo veel web­sites maakt ook deze web­site gebruik van log files. De infor­matie in deze log files bestaat onder andere uit het IP adres, type browser, welke pagina’s bin­nen deze web­site wor­den bezocht en andere infor­matie welke niet gelinkt zijn aan het iden­ti­fi­ceren van een per­soon.

Google Analytics
Deze web­site maakt gebruik van Google Anal­ytics om sta­tistieken van de web­site bij te houden en te bek­ijken. Op deze manier kun­nen wij de web­site gebruiksvrien­delijker maken.

 

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies worden geplaatst. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser.